ԿԱՆԹԵՂ. Գիտական հոդվածների ժողովածու =КАНТЕХ. Научные труды =KANTEGH. Articles

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > B Philosophy (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: M | А | Б | В | Г | Д | К | М | О | Ա | Գ | Դ | Թ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Ն | Շ | Պ | Ս | Վ | Ք
Number of items at this level: 75.

M

Manko, Yuri (2012) Менталитет и духовность русского народа. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 185-203.

А

Аветисян, Паркев (2007) Открытое образование: Новая парадигма гуманистического измерения цивилизационного развития социума. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 206-212.

Б

Бойко, Станислав and Магомедова, Анисат (2015) Преодоление идеологии и практики консюмеризма в условиях глобализации. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 161-185.

Бойко, Станислав and Фомичева, Анна (2014) Сущность, содержание и функции билингвизма: социально-философский аспек. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 207-219.

В

Варданян, Лусине (2016) Некоторые риски идеологии трансгуманизма. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 147-155.

Вермишян, Арман (2011) Христианское осмысление основных аспектов религиоведческой проблематики Мирчи Элиаде. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 218-225.

Восканян, Ашот (2003) Логическая структура аргументации в общественных науках. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 175-188.

Г

Григорянц, Григорий (2002) Миф как компонент политического менталитета. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 6. pp. 181-189.

Д

Демирчян, Мовсес (2004) Взаимоотношения Запад-Восток на современном этапе диалога культур. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 237-244.

К

Калантарян, Евгения (2005) Отношение к семье и браку, как ко злу и греху, в европейском средневековом сознании. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 75-81.

М

Мардоян, Рузанна (2011) Глобализация и новые педагогические ценности. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 261-268.

О

Оганесян, Сурен (2001) Понятие «Реципиент» в теории аргументации. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 88-97.

Оганесян, Сурен (2012) Применение аргументации для обоснования реформирования высшей школы. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 222-230.

Ա

Աբրահամյան, Լուսինե (2013) Խաղի փիլիսոփայական մեկնաբանությունը էսթետիկայի ոլորտում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 219-223.

Ամիրյան, Գայանե (2015) Հասարակության հոգևոր կյանքի դրսևորման օրինաչափությունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 152-160.

Աշուղյան, Կարինե (2007) Փիլիսոփայական-գեղագիտական միտքը 13-14-րդ դարերի հայ քերականության մեկնություններում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 214-225.

Առաքելյան, Անահիտ (2012) Մարդկային գործոնի ակտիվացման դրսևորումն արդի ժամանակաշրջանում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 207-210.

Ասատրյան, Գրիգոր (2014) Հումանիզմը՝ Ֆոյերբախի փիլիսոփայական ուսմունքի լայթմոտիվ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 163-173.

Ասատրյան, Գրիգոր (2013) «Օտարման» ֆենոմենի փիլիսոփայական-սոցիոլոգիական իմաստի և հումանիստական պրոբլեմատիկայում նրա տեղի հարցի շուրջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 232-238.

Ասատրյան, Գրիգոր (2014) Կանտի հումանիզմի բնորոշ առանձնահատկությունների մասին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2-3. pp. 269-278.

Ասատրյան, Գրիգոր (2017) Հումանիզմը և արդիականությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 136-143.

Ավագյան, Վահրամ (2001) Ճշմարտությունը որպես փաստարկման նախապայման. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 5. pp. 206-221.

Գ

Գեղամյան, Անի (2015) Ավանդույթը իբրև սոցիալ-մշակութային երևույթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 134-144.

Գլջյան, Արսեն (2003) Պարոնյանի երգիծաբանության փիլիսոփայական-գեղագիտական հիմունքները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 35-39.

Գրիգորյան, Աշխեն (2005) Եվագր Պոնտացին որպես խորհրդապաշտ (միստիկ) - աստվածաբան. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 222-228.

Գրիգորյան, Քրիստինե (2008) Դեմարկացիայի պրոբլեմի վերլուծությունը Իմանուիլ Կանտի և Կարլ Պոպերի մոտ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 187-196.

Գրիգորյան, Քրիստինե (2009) Գիտական գիտելիքի հիմնավորման պրոբլեմը Իմանուիլ Կանտի և Կարլ Պոպերի մոտ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 176-183.

Գրիգորյան, Քրիստինե (2015) Իմրե Լակատոսն ընդդեմ ֆալսիֆիկացիայի. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 174-182.

Դ

Դավթյան, Սուսաննա (2016) Բիոէթիկայի աշխարհայացքային առանձնահատկությունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 188-203.

Թ

Թադևոսյան, Հայկ (2014) Արդարության վերաբերյալ հայեցակարգերի պատմահամեմատական վերլուծության փորձ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2-3. pp. 231-241.

Խ

Խաչատրյան, Գագիկ and Ասլանյան, Աշոտ (2013) Հասարակության հայրենասիրական դաստիարակության գաղափարական հիմքերը Հայաստանում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 233-242.

Խաչատրյան, Գեղամ (2013) Կենդանի բարոյագիտության իմաստասիրության հիմնական բնորոշ առանձնահատկությունները և մեթոդաբանական դրույթները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 209-220.

Խաչատրյան, Հայարփի (2018) Աստծո և մարդկայինի փոխհարաբերության թեման Հովհաննես Թումանյանի և Վահան Թեքեյանի ստեղծագործություններում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 42-56.

Խաչատրյան, Հերբերտ (2008) Մտորումներ ազգային կրթական ռազմավարության հայեցակարգի շուրջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 153-160.

Կ

Կարապետյան, Վարդան (2014) Գրիգոր Նարեկացու բարոյափիլիսոփայությունը (ըստ «Մեկնութիւն «Երգ երգոցի»» աշխատության). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2-3. pp. 292-301.

Հ

Հանեսյան, Ռուզաննա (2010) Մարդկային վարքի կարգավորումը և ազատ ընտրության հիմնախնդիրը բարոյափիլիսոփայության համակարգում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 190-196.

Հարոյան, Հայկ (2010) Հայ առաքելական եկեղեցու (քրիստոնեության) պատմական դերի արժևորման հարցի շուրջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 246-254.

Հարությունյան, Ամալյա (2013) «Գույն» հասկացության գիտական ըմբռնման հարազարգացումը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 109-114.

Հեյդարի, Ալի (2012) Իսլամական աշխարհում հակափիլիսոփայական դիրքորոշման ձևավորման պատմամշակութային և տեսական-գաղափարական նախադրյալները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 211-221.

Հովհաննիսյան, Հասմիկ (2001) Հարց ու պատասխանի տրամաբանության դրսևորումները Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց» աշխատասիրությունում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 103-112.

Հովհաննիսյան, Հասմիկ (2001) Փաստարկման շարահյուսական մեթոդներն ու հնարները Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոցում». Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 149-154.

Հովհաննիսյան, Հասմիկ (2015) Մտքի ոչ տիպօրինակ ձևերի ըմբռնման շուրջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 201-213.

Հովհաննիսյան, Տաթևիկ (2007) Ռիչարդ Ռորտին որպես «ուղղորդող» (edifying) փիլիսոփայության ջատագով. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 226-233.

Ղ

Ղազարյան, Ալբերտ (2001) Գիտական տեսության տեսական հիմնավորվածությունը որպես ճշմարտության չափանիշ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 6. pp. 157-175.

Ղազարյան, Ալբերտ (2005) Գիտելիքի աճի Իմրե Լակատոսի ուսմունքը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 207-214.

Մ

Մանուկյան, Սերգեյ (2005) Ազգային-հեթանոսականը Նարեկացու երկերում /ըստ այլազգի նարեկացիագետների/. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 244-249.

Մելքոնյան, Սարգիս (2017) «Մի ներգործություն» սահմանումն Ապողինար Լաոդիկեցու քրիստոսաբանական համակարգում (վերլուծական ակնարկ). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 178-184.

Միրումյան, Ռիմա (2003) XIX դարի հայ պատմափիլիսոփայության առանձնահատկությունները և ուսումնասիրման հիմնական սկզբունքները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 209-226.

Միքայելյան, Մերի (2017) Հակաուտոպիան որպես ապագայի կանխորոշման միջոց. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 144-153.

Մկրտչյսւն, Տիգրան (2004) Հավասարության գադափարի պահպանողական մեկնաբանություն (Ջեյմս Ֆիթսջեյմս Սթեֆըն). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 141-147.

Մովսիսյան, Նանե (2017) Լեզվի հիմնահարցը հայկական ինքնության արդիականացման լուսավորական նախագծում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 176-183.

Ն

Նիկողոսյան, Մարետա (2012) Շլայերմախերի «համընդհանրական» հերմենևտիկան. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2. pp. 218-229.

Նիկողոսյան, Մարետա (2009) Մշակութային ավանդույթի և ժառանգորդման հիմնահարցերը ժամանակակից հերմենևտիկայում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 215-224.

Շ

Շահբազյան, Մարինե (2008) Ինֆորմացիոն հակամարտությունը նոր դարաշրջանում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 137-143.

Շահբազյան, Մարինե (2015) Զանգվածային տեղեկատվական միջոցները որպես մանիպուլյացիոն հզոր զենք. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 214-221.

Շահբազյան, Մարինե (2018) Տեղեկատվական հասարակության հարացույցը և ընդհանուր սոցիալ-փիլիսոփայական նկարագիրը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 144-154.

Պ

Պետրոսյան, Նելլի (2016) «Հաճախապատում ճառքի» կառուցվածքն ու ժանրային բնույթը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 118-123.

Ս

Սահակյան, Ռազմիկ (2015) Մարդկային պատմության և սոցիալական իրականության վերլուծության տեսական հայեցակետերը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 186-197.

Սահակյան, Ռազմիկ (2016) Անտրոպոսոցիոգենեզի հիմնախնդիրը: Մարդու ծագման հարցը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 99-109.

Սահակյան, Ռոմանոս (2003) Ներդաշնակությունը որպես գերակա կատեգորիա և նրա համակարգաստեղծ նշանակությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 215-222.

Սարգսյան, Արմինե (2008) Է. Ժիլսոնի նեոթոմիստական հայեցակարգը. հավատ և փիլիսոփայություն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 144-152.

Սարգսյան, Գոհար (2009) Տերտուլիանոսի երրորդաբանական աստվածաբանության փիլիսոփայական հիմքերը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 201-209.

Սարգսյան, Սուրեն (2003) Ազգային կյանքի կազմակերպման քաղաքական իդեալը Նահապետ Ռուսինյանի փիլիսոփայական հայեցակարգում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 189-194.

Սարգսյան, Սուրեն (2001) Մարդու կեցության գոյաբանական ըմբռնումը 19-րդ դարի հայ գիտափիլիսոփայական մտքում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 98-102.

Սարգսյան, Սուրեն (2001) Կնոջ ազատության և հասարակական դերի ըմբռնումը 19-րդ դարի հայ փիլիսոփայական և հասարակական մտքում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 6. pp. 152-156.

Սարգսյան, Սուրեն (2001) Մարդու հոգևոր կեցության ըմբռնումը 19-րդ դարի հայ փիլիսոփայության մեջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 5. pp. 141-146.

Սարիբեկյան, Սասուն (2001) «Կյանքի որակ» և «կայուն հասարակական զարգացում» հասկացությունների փոխառնչությունների հարցի շուրջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 6. pp. 198-205.

Սարիբեկյան, Սասուն (2002) Կյանքի որակի բաղադրիչները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 237-245.

Ստեփանյան, Անդրանիկ (2009) «Մեռած աստծո» ուսմունքի փիլիսոփայական տեսանկյունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 187-200.

Ստեփանյան, Անդրանիկ (2011) Կրոնական մոդեռնիզմի առանձնահատկությունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 183-190.

Ստեփանյան, Անդրանիկ (2012) Կրոնի աստվածաբանական և փիլիսոփայական հայեցակարգերի ընդհանուր բնութագիրը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2. pp. 230-235.

Ստեփանյան, Անդրանիկ (2010) Սեկուլյարիզմը որպես աշխարհայացքի տարատեսակ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 180-189.

Վ

Վերմիշյան, Արման (2013) Հոգու ճանապարհորդությունն ըստ դասական զրադաշտականության և Ավեստայի հիմնադրույթների. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 224-227.

Ք

Քալաշյան, Ավետիս (2006) IV դարի 60-ական թվականների երրորդաբանական հոսանքները։ Օմիականություն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 199-207.

Քալաշյան, Ավետիս (2005) Երրորդաբանական բանավեճերը IV դարի 60-ական թվականներին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 194-202.

This list was generated on Tue Mar 9 01:35:32 2021 AMT.